• Apakah ada pertanyaan?
Close

Zakat

Zakat Simpanan

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas.Besar zakat yang harus dikeluarkan 2,5 % Zakat…

Zakat Pertanian

Ketentuan :Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok…

Zakat Hadiah

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi dan dikeluarkan pada saat menerima hadiah.Besar Zakat yang dikeluarkan 2.5%. Jika komisi, terdiri…

Zakat Fitrah

Ketentuan : Besarnya zakat fitrah adalah 2.5 kgAtau menurut Abu Hanifah, boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok Orang yang wajib membayar zakat fitrahSemua muslim…

Zakat Emas & Perak

Zakat Emas dan Zakat Perak : zakat atas batang emas/perak atau uang atau barang-barang atau perhiasan wanita yang lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul dan…

Zakat Saham dan Investasi

Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.) Namun…

Zakat Perdagangan

Ketentuan : Telah mencapai haul Mencapai nishab 85 gr emas Besar zakat 2,5 % Dapat dibayar dengan barang atau uang Berlaku untuk perdagangan secara individu…